Pravidelný servis ako prevencia

Tak ako iné stavebné konštrukcie, aj obvodový plášť budovy si vyžaduje pravidelnú údržbu. Jeho zateplením a výmenou výplňových konštrukcií – okien a dverí – sa to nekončí. Aj tu platí, prevencia je lepšia ako odstraňovanie veľkých porúch. Aká je v súčasnosti na Slovensku situácia v prístupe vlastníkov, keď ide o údržbu obvodových plášťov, sme sa porozprávali s Ing. Miroslavom Kuklom, konateľom spoločnosti B. E. Service, spol. s r. o.

Ako zabezpečiť predĺženie životnostia funkčnosť jednotlivýchprvkov tvoriacich obvodový plášť budovy?

V zásade je to dosť jednoduché. Spoločnosti,ktoré sú tvorcami jednotlivých konštrukcií, museli konkrétne materiály alebo výrobky podrobiť vývojovému a testovaciemu procesu. Na základe toho stanovili nielen presné technologické postupy na ich výrobu a aplikáciu, ale aj podmienky ich udržiavania. Väčšinou by to malo byť opísané v návode na obsluhu a údržbu, ktorý by mal byť podľa platnej legislatívy súčasťou odovzdávacej dokumentácie pre konečného užívateľa. Takže stačí sa len riadiť týmto návodom a jednotlivé prvky obvodového plášťa by mali dosiahnuť dostatočnú životnosť.

Ako znížiť počet opakujúcich sa porúch?

Často sa stretávame s tým, že užívatelia nemajú základné informácie o správnej manipulácii a ovládaní výrobkov. Niekedy postačuje naozaj krátka inštruktáž a odrazu výrobok nie je problémový. Početnosť porúch zároveň výrazne eliminuje pravidelný servis a údržba, a čo je podstatnejšie, v tomto prípade ide o zásahy s minimálnymi ekonomickými nákladmi.

Aké najčastejšie poruchy odstraňujete na výplňových konštrukciách a dverách?

Najčastejšie sú to poruchy kovaní, ktoré obmedzujú alebo úplne znefunkčňujú otváravé prvky, ako sú napríklad okná a dvere. Bežné sú aj poruchy spojené s netesnosťou konštrukcií, čoho následkom môže byť buď prefukovanie, alebo priesak dažďovej vody do interiéru. Do troch najbežnejších skupín porúch patrí tiež aj výmena poškodených skiel.


Ako prebieha výmena zasklenia výplní otvorov s izolačným dvoja trojsklom. Ide o podobnú prácu sklárov ako v minulosti?

Už z ďaleka nie. Mnohí užívatelia si to neuvedomujú, ale sklá sú navrhované do jednotlivých prvkov obvodového plášťa s prihliadnutím na požiadavky konkrétneho projektu a splnenie platných normatívnych podmienok v danom čase. Preto je pri výmene skla dôležitá najskôr jeho správna identifikácia, aby sa mohlo nahradiť identickým sklom alebo v prípade jeho nedostupnosti zvolenou relevantnou náhradou, ktorá spĺňa všetky parametre. Samotná výmena skla by sa mala realizovať v zmysle spracovateľských smerníc pre daný systém a typ konštrukcie. Paradoxom je, že až príliš často sa stretávame s poruchami samotných konštrukcií, ktoré boli zapríčinené buď zlou identifikáciou skla, alebo neodbornou výmenou.

Uprednostňujú vlastníci budov skôr jednorazové opravy alebo periodický servis?

V súčasnosti je situácia taká, že klienti využívajú skôr jednorazové opravy ako periodický servis. Postupne si však uvedomujú, že tieto stavebné prvky vyžadujú na svoju bezproblémovú funkčnosť pravidelnú starostlivosť.

Je prístup vlastníkov bytov k údržbe obvodového plášťa v starých bytových domoch a v novej rezidenčnej výstavbe rovnaký alebo úplne odlišný?

Je to veľký rozdiel. V starých bytových domoch, ak došlo k zabudovaniu nového prvku, väčšinou išlo o jednoduchú konštrukciu, pre ktorú sa individuálne rozhodol samotný vlastník. Bohužiaľ, v týchto prípadoch sa zväčša nekladie dôraz na to, aby výrobok splnil všetkyaktuálne platné normatívne požiadavky a taktiež, aby sa dodržali montážne postupy. Tu riešime vo väčšine prípadov poruchy len nárazovo. Naopak, v prípade novej rezidenčnej výstavby sú konštrukcie zabudované v rovnakom čase a spĺňajú požadované parametre. Sú technicky a konštrukčne náročnejšie, či už typom materiálu, tvarovým rozmerom, funkčnosťou, alebo významom použitia (napríklad protipožiarne a bezpečnostné konštrukcie). Je množstvo klientov, ktorí v súčasnosti vnímajú jednoduchú údržbu týchto konštrukcií ako samozrejmú a prirodzenú.

Líši sa v niečom údržba a servis starých budov a nových budov? Ak áno, v čom…

Úkony samotného servisu pre daný typ konštrukcie sú prevažne rovnaké. Rozdiel je však pri výmene náhradnýchdielov. V prípade nových budov sú to zväčša ľahko dostupné komponenty, ale pri starých budovách je mnohokrát problém zohnať identický prvok, pretože sa už nevyrába. V takýchto prípadoch musíme hľadať takú relevantnú náhradu, aby sme zabezpečili plnú funkčnosť výrobku.


Aké percento z prevádzkových nákladov budovy tvorí servis a údržba obvodového plášťa a výplňových konštrukcií?

Presné percento je ťažké určiť, je to veľmi individuálne, ale náklady na periodický servis sú v porovnaní s ostatnými prevádzkovými nákladmi určite zanedbateľné. Ak zohľadníme fakt, že pravidelnou údržbou minimalizujeme náklady na poruchy, tak môj odhad je niekde medzi 1 až 3 %.

Aby bola údržba obvodového plášťa a jednotlivých konštrukcií možná, je potrebné zabezpečiť ich dostupnosť. Myslí sa na túto skutočnosť ešte pred realizáciou budovy?

Aj keď v tejto oblasti máme na Slovensku naozaj čo doháňať, myslím si, že oproti minulosti je dnes situácia o niečo lepšia. Prispievajú k tomu nielen poznatky a skúsenosti z praxe, ale aj vyšší dôraz kladený na dôležitosť a význam témy facility managmentu. V súčasnosti napríklad spolupracujeme s viacerými spoločnosťami FM ako odborný poradca nielen pri diagnostike hotových budov, ale už aj pri príprave konkrétneho projektu.

Fotogaléria

Ing. Miroslav Kukla – konateľ spoločnosti B. E. Service

V oblasti obvodových plášťov a výplní stavebných otvorov pôsobí od roku 1996. V súčasnosti je konateľom a CEO spoločnosti B. E. Service, spol. s r. o., ktorá sa venuje servisu, údržbe a opraveobvodových plášťov. Je členom Slovenskej asociácie facility managementu (SAFM).