PRÍČINY PORÚCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV NA SLOVENSKU

Z technologického hľadiska sa dá dosť jednoznačne definovať rozsah a postup potrebných servisných úkonov pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti jednotlivých konštrukcií, na začiatku naši klienti zväčša požadovali riešiť len aktuálne poruchy a havárie.

Hľadaním riešení pre ich odstránenie sme postupne získavali dostatok informácií pre analýzu vzniku týchto defektov.

10 najčastejšie vyskytujúcich sa porúch

  • Poškodené a nefunkčné časti kovaní

  • Vytvrdnuté, zostarnuté a krátke tesnenia

  • Sadnuté krídla

  • Poškodenie a deštrukcia skiel

  • Zatekanie cez konštrukciu

  • Prefukovanie cez konštrukciu

  • Zvýšená hlučnosť

  • Uvoľnenie konštrukcie

  • Priesak vody cez napojovaciu špáru

  • Vlhnutie a tvorba plesní

5 najhlavnejších faktorov vplývajúcich na poruchovosť

Určili sme možné príčiny vrátane ich podielu na konkrétnej poruche. Takýmto spôsobom sme sa prepracovali k skupine piatich najhlavnejších faktorov vplývajúcich na poruchovosť konštrukcii obvodového plášťa na budovách.

45% tvorí úvodná nekvalita pri realizácii alebo aj zlý technický návrh

Je zarážajúce, že z tohto podielu až 45% tvorí úvodná nekvalita pri realizácii alebo aj zlý technický návrh. Prevažovali tu zistenia o nedodržaní základných technologických postupov a spracovateľských smerníc pri výrobe a montáži. V ostatných rokoch však možno v tejto oblasti badať výrazný posun k lepšiemu, čo možno bez pochýb pripísať striktnej legislatíve a systematickej práci profesných, výskumných a kontrolných organizácií v sektore stavebníctva a kontrole na stavbe.

Dve najčastejšie príčiny porúch

Medzi dve najčastejšie príčiny porúch možno pripísať nedostatočnej informačnej osvete a slabej znalosti problematiky opláštení majiteľmi, správcami a užívateľmi objektov. Tak ako je každému zrejmé, že všetky produkty dlhodobej spotreby si vyžadujú systémovú profylaktiku, pravidelný servis a opateru, tak by malo byť samozrejmé, že aj okná, dvere a časti fasád tvoria tak isto mechanizmy, ktoré na správne a dlhodobé vykonávanie svojej funkcie potrebujú odbornú starostlivosť. Táto oblasť je bohužiaľ slovenskými správcami a užívateľmi budov ešte stále zaznávaná a zanedbávaná. Väčšinou až do chvíle konfrontácie s havarijným stavom a cenou za jeho odstránenie.