B.E.Service sa vracia do školských čias

Dňa 23.8.2019 sa firma B.E.Service vrátila do školských čias, keď sa aj za pomoci našich montážnych skupín rozhodla pomôcť základnej škole Jána Kupeckého v Pezinku pri výmene interiérových stien v jedálni.

Naša spoločnosť sponzorsky dodala a namontovala nové hliníkové steny s mliečnym bezpečnostným sklom. O dobrú atmosféru pri práci sa postarala firma KAMO servis, ktorá popri práci stíhala zabezpečiť výborný kotlíkový guláš.

Naša vďaka patrí aj pani riaditeľke a personálu školy za úprimné poďakovanie a aj za príjemne strávený čas v priestoroch školy.

B.E.Service podporuje telesne postihnutých športovcov

Dňa 28.9.2018 sme aj za pomoci spoločnosti Slovaktual a našich montážnych partnerov prispeli k výmene okien a dverí pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov.

Hlavným poslaním spoločnosti B.E. Service je zlepšenie kvality domáceho, alebo pracovného prostredia našich zákazníkov. Našou úlohou je odstránenie všetkých porúch a vád, ktoré zabraňujú plnej funkčnosti výplní stavebných otvorov, a fasádnych konštrukcií. Odstraňujeme príčiny zatekania, prefukovania, nadmernej hlučnosti, rosenia, vlhnutia a tvorby plesní, problémy s tienením, poškodené sklá. Tieto problémy z času na čas potrápia všetkých, bez ohľadu na ich postavenie, zamestnanie, spoločenskú silu alebo zdravotný stav. Štruktúra našich zákazníkov je rozmanitá a my si  uvedomujeme, že sú medzi nimi aj takí, ktorí potrebujú našu pomoc aj nad rámec bežného obchodného vzťahu: zákazník – dodávateľ. Tak ako sme hrdí na to, že naším prispením sa dostáva vzdelaniu a jedla sirotám v Ugande, rovnako nás teší, že sme mohli podať pomocnú ruku slovenským hendikepovaným športovcom, a že v spolupráci so spoločnosťou Slovaktual, našimi montážnymi partnermi a s výdatným prispením všetkých našich zamestnancov sme dodali a vymenili okná na objekte Strediska telesne postihnutých športovcov v Ráztočne.

Chceme sa poďakovať prevádzkovateľom objektu za príjemne strávený pracovný deň a všetkým, ktorí sa na tomto projekte zúčastnili za príkladné pracovné nasadenie a odhodlanie pomôcť. Užívateľom kvalitnejšieho prostredia za krásnymi novými oknami prajeme veľa príjemne strávených chvíľ v Stredisku a držíme im palce pri športových zápoleniach, a už teraz sme hrdí na všetky méty, ktoré v budúcnosti v športe, ale aj v živote dosiahnu.

z ľava: Martin Ragan, Ján Kunský, Roman Žiak, Martin Kunský, Adrian Pavlik, Jozef Hudec, Roman Drahovský, Matúš Krpala, Tomáš Kováč, Patrik Šabík, Jiří Florus, Adam Kunský, Miroslav Kukla, Peter Glod

 

 

 

Podeľme sa o úspech

Už dlhodobo naša spoločnosť podporuje nadáciu Dobrá budúcnosť a nádej „Good Future and Hope“.
Sme radi, že aj vďaka Vám sa nám podarilo vyčleniť časť finančných prostriedkov pre materiálne zabezpečenie sirotinca a školy v Ugande. Touto cestou chceme ešte raz poďakovať všetkým klientom a dodávateľom za úspešnú spoluprácu v roku 2017 a zároveň vysloviť presvedčenie o dobrej spolupráci aj tomto roku 2018.

 

B.E.Service – spoľahlivý partner pre Facility management

Spoločnosť B.E. Service je od roku 2017 riadnym členom SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE FACILITY MANAGEMENTU (SAFM) a v dňoch 21. a 22. mája 2018 sme boli tiež hrdým partnerom 7. ročníka Dni Facility Managementu organizovaného práve SAFM. Sme poctení, že sme spoločne s asociáciou a jej partnermi mohli pridať ruku k dielu a zároveň sme mohli byť účastní nesmierne inšpiratívneho a príjemného stretnutia špičkových odborníkov v oblasti Facility managementu zo zahraničia a zo Slovenska.

Veľmi nás teší, že úroveň Facility managementu aj u nás výrazne napreduje a že do popredia sa čoraz viac dostávajú témy nových technológií, softwarovej podpory, profylaktiky objektov ale predovšetkým spokojnosť užívateľov. Z FM sa jednoznačne stáva nástroj pre zvyšovanie produktivity zamestnancov klienta s cieľom vytvorenia ideálnych podmienok pre prácu a život. Facility management sa stáva iniciátorom a realizátorom ideálneho pracovného prostredia pre klienta, akýmsi tvorcom komplexného produktového balíka – Ideal work place solutions.

Spoločnosť B.E.Service sa svojou filozofiou plne stotožňuje s takýmto smerovaním v oblasti správy budov a svojou činnosťou si už dlhodobo kladie za cieľ kompletne odbremeniť klienta, majiteľa aj správcu objektu od všetkých starostí v oblasti fasád, okien, dverí, svetlíkov, či zimných záhrad. To, že do kancelárie, izby alebo átria netečie, neprefukuje, že sa okná a dvere zatvárajú ako majú, že sa dá vyvetrať kedy treba, že sa na kúrenie v zime a chladenie v lete minie toľko energie, koľko je kalkulovanej bohužiaľ ešte stále nie je samozrejmosťou. Rieši to klient, rieši to správca, rieši to majiteľ… V konečnom dôsledku to však ku spokojnosti všetkých vždy vyriešia len profesionáli.

Práve preto je B.E.Service spoľahlivým partnerom pre Facility management a správcovské spoločnosti a za svoj podiel v balíku ideal work place solutions si plne a koplexne zodpovedá. Našim poslaním je vytvárať vynikajúce podmienky pre prácu a život našich klientov, šetriť ich peniaze na energiách na vykurovanie a chladenie priestorov, riešiť obvodové plášte a ich poruchy úplne a komplexne – od výmeny malých súčiastok v kovaní až po kompletné rekonštrukcie fasád a zabezpečiť ich 100 percentný stav tak, aby sa klient i užívateľ mohol plne sústrediť na svoj core business.

B.E.Service, spol. s r.o. na konferencii Facility management 2017

V dňoch 24. a 25.10.2017 sa naša spoločnosť zúčastnila v Štrbskom Plese v Hoteli Patria na vedecko odpornej konferencii so zahraničnou účasťou pod názvom „FACILITY MANAGEMENT 2017“ na tému Facility management – poznatky z aplikácie metódy v praxi.

Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. Bol to už jej 15. ročník. Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutia odborníkov, vytvorenie priestoru pre získanie nových informácií a dať priestor pre výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia bola rozdelená do 4. tématických celkov:

I. Facility management

II. Správa budov

III. Prevádzka budov a energetický manažment

IV. Informačné technológie

Na konferencii v sekcii „Prevádzka budov a energetický manažment“ vystúpil aj konateľ našej spoločnosti Ing. Miroslav Kukla s príspevkom „Hlavné faktory ovplyvňujúce trend údržby obvodových plášťov budov“. Téma bola zameraná na poukázanie rôznych foriem starostlivosti o obvodové plášte v závislosti od obdobia výstavby jednotlivých objektov na Slovensku za posledných 20 rokov a taktiež na možný vývoj do budúcnosti v oblasti servisu na základe nastupujúceho trendu nových konštrukcií.

 

B.E.Service, spol. s r.o., ako riadny člen SAFM

Dňa 1.10.2017 sa naša spoločnosť stáva riadnym členom SAFM. Svoje doterajšie pôsobenie v asociácií rozširujeme a zároveň meníme z fyzickej na právnu formu. Užšia spolupráca so SAFM  nám poskytuje možnosť byť pri aktuálnych trendoch v oblasti FM, monitorovať požiadavky FM a ako poskytovateľovi v oblasti servisu a údržby obvodových plášťov prinášať našim klientom tie najlepšie služby.

Slovenská asociácia facility managementu je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi facility managementu.

SAFM zabezpečuje výmenu informácií, skúseností a know-how medzi odborníkmi i na medzinárodnej úrovni, v rámci partnerských pobočiek v iných krajinách a s ďalšími relevantnými odbornými organizáciami národného a nadnárodného charakteru.

Asociácia reprezentuje a presadzuje záujmy členov asociácie voči orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj voči Národnej rade Slovenskej republiky v rámci tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych aktov a iných dokumentov pre oblasť facility managementu. SAFM rozhodujúcou mierou vplýva na koordinovanie legislatívneho procesu v Európskej únii a rozvíja svoje partnerstvá prostredníctvom medzinárodnej siete EuroFM.

Pravidelný servis ako prevencia

Tak ako iné stavebné konštrukcie, aj obvodový plášť budovy si vyžaduje pravidelnú údržbu. Jeho zateplením a výmenou výplňových konštrukcií – okien a dverí – sa to nekončí. Aj tu platí, prevencia je lepšia ako odstraňovanie veľkých porúch. Aká je v súčasnosti na Slovensku situácia v prístupe vlastníkov, keď ide o údržbu obvodových plášťov, sme sa porozprávali s Ing. Miroslavom Kuklom, konateľom spoločnosti B. E. Service, spol. s r. o.

Ako zabezpečiť predĺženie životnostia funkčnosť jednotlivýchprvkov tvoriacich obvodový plášť budovy?

V zásade je to dosť jednoduché. Spoločnosti,ktoré sú tvorcami jednotlivých konštrukcií, museli konkrétne materiály alebo výrobky podrobiť vývojovému a testovaciemu procesu. Na základe toho stanovili nielen presné technologické postupy na ich výrobu a aplikáciu, ale aj podmienky ich udržiavania. Väčšinou by to malo byť opísané v návode na obsluhu a údržbu, ktorý by mal byť podľa platnej legislatívy súčasťou odovzdávacej dokumentácie pre konečného užívateľa. Takže stačí sa len riadiť týmto návodom a jednotlivé prvky obvodového plášťa by mali dosiahnuť dostatočnú životnosť.

Ako znížiť počet opakujúcich sa porúch?

Často sa stretávame s tým, že užívatelia nemajú základné informácie o správnej manipulácii a ovládaní výrobkov. Niekedy postačuje naozaj krátka inštruktáž a odrazu výrobok nie je problémový. Početnosť porúch zároveň výrazne eliminuje pravidelný servis a údržba, a čo je podstatnejšie, v tomto prípade ide o zásahy s minimálnymi ekonomickými nákladmi.

Aké najčastejšie poruchy odstraňujete na výplňových konštrukciách a dverách?

Najčastejšie sú to poruchy kovaní, ktoré obmedzujú alebo úplne znefunkčňujú otváravé prvky, ako sú napríklad okná a dvere. Bežné sú aj poruchy spojené s netesnosťou konštrukcií, čoho následkom môže byť buď prefukovanie, alebo priesak dažďovej vody do interiéru. Do troch najbežnejších skupín porúch patrí tiež aj výmena poškodených skiel.


Ako prebieha výmena zasklenia výplní otvorov s izolačným dvoja trojsklom. Ide o podobnú prácu sklárov ako v minulosti?

Už z ďaleka nie. Mnohí užívatelia si to neuvedomujú, ale sklá sú navrhované do jednotlivých prvkov obvodového plášťa s prihliadnutím na požiadavky konkrétneho projektu a splnenie platných normatívnych podmienok v danom čase. Preto je pri výmene skla dôležitá najskôr jeho správna identifikácia, aby sa mohlo nahradiť identickým sklom alebo v prípade jeho nedostupnosti zvolenou relevantnou náhradou, ktorá spĺňa všetky parametre. Samotná výmena skla by sa mala realizovať v zmysle spracovateľských smerníc pre daný systém a typ konštrukcie. Paradoxom je, že až príliš často sa stretávame s poruchami samotných konštrukcií, ktoré boli zapríčinené buď zlou identifikáciou skla, alebo neodbornou výmenou.

Uprednostňujú vlastníci budov skôr jednorazové opravy alebo periodický servis?

V súčasnosti je situácia taká, že klienti využívajú skôr jednorazové opravy ako periodický servis. Postupne si však uvedomujú, že tieto stavebné prvky vyžadujú na svoju bezproblémovú funkčnosť pravidelnú starostlivosť.

Je prístup vlastníkov bytov k údržbe obvodového plášťa v starých bytových domoch a v novej rezidenčnej výstavbe rovnaký alebo úplne odlišný?

Je to veľký rozdiel. V starých bytových domoch, ak došlo k zabudovaniu nového prvku, väčšinou išlo o jednoduchú konštrukciu, pre ktorú sa individuálne rozhodol samotný vlastník. Bohužiaľ, v týchto prípadoch sa zväčša nekladie dôraz na to, aby výrobok splnil všetkyaktuálne platné normatívne požiadavky a taktiež, aby sa dodržali montážne postupy. Tu riešime vo väčšine prípadov poruchy len nárazovo. Naopak, v prípade novej rezidenčnej výstavby sú konštrukcie zabudované v rovnakom čase a spĺňajú požadované parametre. Sú technicky a konštrukčne náročnejšie, či už typom materiálu, tvarovým rozmerom, funkčnosťou, alebo významom použitia (napríklad protipožiarne a bezpečnostné konštrukcie). Je množstvo klientov, ktorí v súčasnosti vnímajú jednoduchú údržbu týchto konštrukcií ako samozrejmú a prirodzenú.

Líši sa v niečom údržba a servis starých budov a nových budov? Ak áno, v čom…

Úkony samotného servisu pre daný typ konštrukcie sú prevažne rovnaké. Rozdiel je však pri výmene náhradnýchdielov. V prípade nových budov sú to zväčša ľahko dostupné komponenty, ale pri starých budovách je mnohokrát problém zohnať identický prvok, pretože sa už nevyrába. V takýchto prípadoch musíme hľadať takú relevantnú náhradu, aby sme zabezpečili plnú funkčnosť výrobku.


Aké percento z prevádzkových nákladov budovy tvorí servis a údržba obvodového plášťa a výplňových konštrukcií?

Presné percento je ťažké určiť, je to veľmi individuálne, ale náklady na periodický servis sú v porovnaní s ostatnými prevádzkovými nákladmi určite zanedbateľné. Ak zohľadníme fakt, že pravidelnou údržbou minimalizujeme náklady na poruchy, tak môj odhad je niekde medzi 1 až 3 %.

Aby bola údržba obvodového plášťa a jednotlivých konštrukcií možná, je potrebné zabezpečiť ich dostupnosť. Myslí sa na túto skutočnosť ešte pred realizáciou budovy?

Aj keď v tejto oblasti máme na Slovensku naozaj čo doháňať, myslím si, že oproti minulosti je dnes situácia o niečo lepšia. Prispievajú k tomu nielen poznatky a skúsenosti z praxe, ale aj vyšší dôraz kladený na dôležitosť a význam témy facility managmentu. V súčasnosti napríklad spolupracujeme s viacerými spoločnosťami FM ako odborný poradca nielen pri diagnostike hotových budov, ale už aj pri príprave konkrétneho projektu.

Fotogaléria

Ing. Miroslav Kukla – konateľ spoločnosti B. E. Service

V oblasti obvodových plášťov a výplní stavebných otvorov pôsobí od roku 1996. V súčasnosti je konateľom a CEO spoločnosti B. E. Service, spol. s r. o., ktorá sa venuje servisu, údržbe a opraveobvodových plášťov. Je členom Slovenskej asociácie facility managementu (SAFM).